Çalıştaylar

Çalıştay katılımcıları, kongreye kayıt yaptıran kişiler arasından belirlenecektir. Her çalıştay için 25 kişi belirlenecektir. Aşağıda yer alan formu doldurarak kaydınızı yapabilirsiniz. Her çalıştay için kayıt yaptıran ilk 25 kişinin kaydı alınacaktır. Her katılımcı yalnız 1 çalıştaya katılabilir.

 

Çalıştayın Adı Çalıştayın Amacı Hedef Kitle Çalıştay Ekibi
Matematik Eğitimi Çalışmalarında Tasarım Tabanlı Araştırma ve Öğretim Deneyi Yöntemleri: Farklar ve Benzerlikler Tasarım tabanlı araştırma ve öğretim deneyi yaklaşımlarının ortak ve farklı yönlerini irdelemek ve bu araştırma çeşitlerinin kullanılabileceği araştırma tasarısı oluşturma etkinlikleri gerçekleştirmek Matematik eğitimi araştırmacıları Zuhal Yılmaz

Gürsu Âşık

Matematik Eğitimi Ansiklopedisi: Kullanılan Terimlerdeki Kavram Kargaşası İçin Çözüm Önerisi Matematik eğitimi alanında yapılan araştırmalarda kullanılan terimler ve kavramların farklı kullanımlarından ortaya çıkan karmaşık durumu ortaya koymak ve kavram, terim ve terminolojiler için ortak bir algı ve dil oluşturmak Matematik eğitimcileri (Tercihen doktora eğitimini tamamlamış olmak) Güney Hacıömeroğlu

Esra Bukova Güzel

Emre Ev Çimen

Aysun Nüket Elçi

Modern Fizik Kavram ve Konularının Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Modern fizik kavram ve konularına yönelik alan yazında tespit edilen öğrenme zorlukları ve kavram yanılgılarının tartışılması, Türkiye’de modern fizik öğretiminin tarihsel gelişimi ve güncel durumu ve modern fizik kavram ve konularının öğretimine yönelik geliştirilen teknolojik uygulamaların tanıtılması ve adaptasyonu Fen bilimleri, fizik ve kimya öğretmenleri Ahmet İlhan Şen

Erdat Çataloğlu

Özlem Eryılmaz Muştu

Serkan Ekinci

Aktif Öğrenmenin Yolu: Yansıtıcı Öğrenme Fen ve matematik öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme, yansıtıcı öğrenme, yansıtıcı uygulamalar ve yansıtıcı yazıların seviyelendirilmesi konularında kuramsal bilgi edinmeleri yanında konu ile ilgili uygulama yaparak deneyim kazanmalarını sağlamak Fen ve Matematik Öğretmenleri Faik Özgür Karataş

Canan Cengiz

Burçin Turan

Fizikte Örnek Deney Etkinlikleri Fizik eğitimi ana bilim dallarındaki laboratuvar derslerinin çoğunda yer almayan ancak eğitsel açıdan gerekli olduğu düşünülen bazı deneylerin katılımcılar eşliğinde yapılması Fizik ve fen bilgisi akademisyen ve öğretmenleri Hasan Şahin Kızılcık

Nuray Önder Çelikkanlı

Volkan Damlı

Seher Damlı

Dünya’da Mentörlük Uygulamaları ve Mentörlük Uygulamalarının Öğretmen Eğitimi Üzerindeki Etkileri Farklı ülkelerde ki mentörlük modelleri ve uygulama alanları konusunda katılımcılarda farkındalık oluşturmak ve mentörlüğün öğretmenlerin mesleki gelişimleri üzerindeki etkililiğini tartışmak ve olası uygulama alanlarını, ülkemiz koşulları dikkate alınarak, belirlemek Mentörlük uygulamaları ile ilgilenen tüm araştırmacı ve öğretmenler Ayşegül Sağlam Arslan

Alpaslan Şahinoğlu

Ayşegül Aslan

STEM-FeTeMM Fizik Dersi

S.O.S “Save Our Souls”

FeTeMM ders planına uygun fizik dersini uygulamalı olarak göstermek Lise Öğretmenleri Hakan Öztürk

Hüseyin Büyükbaki

Kamuran Karabacak

Cihangir Üreyener

Teoriden Uygulamaya Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)’nin kavramsal çerçevesi ile fen alanına özgü olmayan ancak fen eğitim-öğretim sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilecek teknolojiler ve fen alanına özgü teknolojilerin kullanımına yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak Fen eğitimcileri, fen bilimleri öğretmenleri, fen eğitiminde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ve öğretmen adayları Sedef Canbazoğlu Bilici

Engin Karahan

Mustafa Yadigaroğlu

Havva Yamak

Nusret Kavak

Problem Kurmanın Değerlendirilmesi Kurulan problemlerin nasıl analiz edileceği ve değerlendirilebileceği konusunda katılımcılara katkı sağlamak ve problem kurmayı değerlendirme sürecinde kullanılabilecekleri bir şemanın literatüre kazandırılması Matematik eğitimi ile ilgilenen araştırmacılar, matematik öğretmenleri ve öğretmen adayları Elif Türnüklü

Ayşe Simge Ergin

Mustafa Zeki Aydoğdu

PISA ve TIMMS’te Yenilikler ve Soru Hazırlama Fen Okuryazarlığı (PISA) ve Fen Başarısı (TIMSS) testlerinin ölçme ve değerlendirme çerçevelerini ortaya koymak, bu uygulamalarda kullanılan sorulara benzer sorular geliştirme stratejilerini paylaşmak ve örnekler geliştirmek, PISA 2012 ve TIMSS 2011 çalışmalarından Türkiye için önemli ve ilginç çeşitli bulguları paylaşmak ve tartışmak, PISA ve TIMSS 2015’ de karşımıza çıkacak yenilikleri sunmak Fen Bilisi Eğitimi Akademisyenleri ve Fen Bilgisi Öğretmenleri Eren Ceylan
Ortaçağın Bilgisayarı “Usturlap” Bilim tarihinde önemli bir yere sahip olan usturlap ile bireylerde bilim tarihine yönelik farkındalık oluşturup ilgiyi artırmak Fen bilimleri, fizik ve matematik eğitimcileri öncelikli olmak üzere bilim tarihine merak duyan her alandan bireyler Hüseyin Şen

Kamile Tekfidan

Şebnem Kandil İngeç

Robotik Uygulamalarının Proje Tabanlı Öğrenme Pedagojisinde Kullanımı Lego Mind Storm ev3 setleri kullanılarak Proje Tabanlı Öğrenme Etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, örnek uygulama tanıtımları Fen eğitimi araştırmacıları, öğretmenler Miraç Aydın

Yavuz Silik

Fen ve Matematik Eğitiminde Yaratıcı Drama Uygulamaları Katılımcılara, yaratıcı drama yönteminin fen ve matematik eğitiminde kullanımına yönelik örnek etkinlik ve uygulamalar sunmaktır. Böylece katılımcıların yaparak-yaşayarak süreç hakkında uygulamaya dönük bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi alanında çalışan öğretim elemanları ve öğretmenler Tolga Erdoğan